JOGI NYILATKOZAT

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: KBC Securities) www.kbcequitas.hu internetes címen elérhető honlap bármely oldalának megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

 1. A KBC Securities törekszik arra, hogy a honlapon megjelenő információk és adatok megbízható forrásból származzanak, amelyek azonban kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A KBC Securities nem vállal felelősséget és garanciát a honlap tartalmát képező anyagok valóságtartalmáért, pontosságáért, és időszerűségéért, valamint teljességéért és esetleges módosulásáért.
 2. A KBC Securities nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.
 3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
  Ennek értelmében felhívjuk figyelmét, hogy a honlapunkon megjelentetett elemzések egyetlen része sem sokszorosítható és terjeszthető semmilyen formában a KBC Securities előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 4. A Honlapon megjelenő adatok semmilyen körülmények között nem minősülnek befektetésre való ösztönzésnek, értékpapír, vagy más eszköz vételére/eladására ösztönző felhívásnak, ajánlatnak a KBC Securities, vagy más kibocsátó részéről.
 5. Webhelyünk külső szolgáltatók (Google Analytics), valamint haramadik fél (DoubleClick) által szolgáltatott cookie-kat használ annak érdekében, hogy látogatóinkról (demográfiai adatok, érdeklődési kör) több információ álljon rendelkezésünkre. Ha Ön nem szeretné ezeket az információkat rendelkezésünkre bocsátani, itt érheti el a Google Analytics leiratkozáshoz szükséges böngésző bővítményt.


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

 1. A honlapunkon regisztrálók (honlap regisztráció, számlanyitási regisztráció) a regisztrációs űrlapok elindításával hozzájárulnak ahhoz, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a hatályos jogszabályok betartása mellett a megadott adataikat kezelje.
 2. Az Ügyfeleink által a regisztrációkor megadott adatokat bizalmasan kezeljük és jogosulatlanul nem használjuk fel. Adatait kizárólag a minőségellenőrzés céljából tároljuk, harmadik személynek nem adjuk tovább az Ön hozzájárulása nélkül.
 3. A Nyilatkozattevő kijelenti, hogy hozzájárulását önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában adta. Nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy a megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja postai úton, vagy elektronikus levél formájában, illetve akár személyesen is. A hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos egyéb információkért, kérjük keresse fel Társaságunk honlapját, vagy akár közvetlenül munkatársainkat az info@kbcsecurities.hu email címen vagy a (+36) 1 889 2666-os telefonszámon.
 4. Az adatkezeléssel a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének elsődleges célja a felhasználók tőzsdei elemzési- és marketing tartalmakkal való ellátása, illetve a számlanyitási folyamat megkönnyítése. Az ily módon megadott adatokat Társaságunk rögzíti, és a személyes számlanyitás során ellenőrzi, elősegítve ezzel leendő ügyfeleink gyors és kényelmes ügyintézését.
 5. Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával, a regisztráló hozzájárulása alapján a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a megadott adatokat a későbbi, helyszíni számlanyitás megkönnyítése érdekében kezelheti, illetve az regisztráció során megadott elérhetőségeken a nyilatkozattevőnek marketing célú reklám- és információs anyagokat küldhet, valamint a nyilatkozattevőt az általa megadott bármely értesítési módon megkeresheti a számlanyitás elősegítése végett.
 6. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe az adatok kezelése során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, és minden esetben maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény adatkezelésre vonatkozó rendelkezései.
 7. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adatokat a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe – a regisztrációt kezdeményező ellenkező tartalmú nyilatkozata hiányában – az adatok rögzítésétől számított 5 évig kezeli.
 8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a KBC Securities NV gazdasági önállósággal felruházott fióktelepe, amely a KBC Securities NV-től elkülönülő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, ezért az előregisztráció során megadott adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás kiterjed a KBC Securities NV-re is.
 9. A Fióktelep részére kiszervezett tevékenységként tömeges e-mail küldési szolgáltatást nyújt az ehhez kapcsolódó statisztikák biztosításával, illetve adatfeldolgozói minőségében történő adatbázis-kezeléssel a: VISIONLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.01-09-727387). Az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhet: az ügyfél család- és utóneve, ügyfélszáma (meglévő ügyfél esetén), e-mail címe, az ügyfél által „kedvencként” megjelölt részvények köre, a feliratkozott hírlevél típusok, az ügyfélportfolióban szereplő értékpapírok nevei, valamint a portfoliónagyság kategóriája (melyik szegmensbe tartozik az adott ügyfél).
 10. Az Ügyfelek személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai és érvényesítésük:
  10.1.     Az adatalany
  1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
  2. kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
  10.2. Az adatalany betekinthet az KBC Securities Magyarországi Fióktelepe adatvédelmi felelőse által róla vezetett adatvédelmi nyilvántartásba, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet és a megállapított díj megtérítése esetén kivonatot kérhet.

  10.3. A fenti 9. pontban foglaltakon túlmenően az adatalany kérelmére a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott – a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzatában meghatározott egyes kiszervezési tevékenységet végző - feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  10.4. Tiltakozási jog:
  Az adatalany tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
    
  10.5. Bírósági jogérvényesítés:
  Az adatalany a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

  10.6. Kártérítés:
  A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe az adatalany adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
  Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 11. Leendő Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk továbbá a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe  Üzletszabályzatában, illetve az Alapmegállapodás 4. számú mellékletében található Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, melyek szintén elérhetőek a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe honlapján.